Regulamentul Oficial al concursurilor "Advent calendar BookCity" (în continuare “Concursul”)

Perioada: 2-24 decembrie 2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Concursului este COMPACT S.A., cu sediul în Bdul. M. Kogalniceanu 13 B Brașov, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/535/1991, cod unic de înmatriculare 1098692, in continuare “Organizatorul”.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participantii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfașurării Concursului, de a opri Concursul în orice moment al acestuia si/sau să schimbe regulile de participare, dar având obligația de a anunta publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială, pe https://www.instagram.com/bookcityro/ la sectiunea în fiecare postare dedicată Concursului. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil gratuit oricărui solicitant, pe întreaga perioadă de desfasurare a Concursului, pe site-ul oficial al Organizatorului: www.bookcity.ro

 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE:

La Concurs au dreptul să participe persoane fizice cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data începerii Concursului, cu domiciliul stabilit sau resedința în România.

La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului și ai societăților implicate în organizarea și derularea acestui Concurs, precum și copiii / parinții, frații / surorile, soții / soțiile celor menționati mai sus.

Campania este destinată tuturor clienților BOOKCITY care în perioada 2-24 decembrie 2022, adaugă comentariii la postările aferente concursurilor fulger de pe Facebook și Instagram BookCity, participanții având obligația de a urmări pagina și a dat like și share postării .

Participarea la acest Concurs implica cunoașterea și acceptarea integrala, expresă si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI:

În perioada  2-24 decembrie vor exista 24 de premii cu 24 de postări aferente, pe rețelele sociale BookCity, pentru care participantii trebuie să adauge unul sau mai multe comentarii cu tag prietenilor, să dea like sau follow paginilor Instagram și Facebook BookCity și să dea share postării tip giveaway la care participă.

Premiile (nr.24) oferite in cadrul Concursului constau în produse din librărie, cu valoare cuprinsă între 8 și 70 lei. Premiul va fi oferit persoanei extrase random de aplicația AppSorteos si care îndeplineste toate condițiile impuse de Organizator.

Câștigătorul va fi anunțat în fiecare zi, în perioada menționată, după ora 19:00, în conformitate cu prevederile din Sectiunea 5 din prezentul Regulament.

BOOKCITY, în calitate de Organizator, își rezervă dreptul de a șterge sau de a nu valida comentariile ce nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. PREMIUL ACORDAT:

Premiul va fi livrat la domiciliu, dacă domiciliul câștigătorului nu se află în Brașov, Timișoara, Galați sau Târgu Mureș, unde este posibilă ridicarea din librărie. Premiul nu poate fi schimbat în bani sau alte produse.

 

SECTIUNEA 5. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Numele câștigătorului va fi publicat conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare pe pagina Instagram/Facebook BookCity.

Premiul se acordă caștigătorului conform prevederilor stipulate in Sectiunea 4.

Castigatorul este obligat sa urmarească pagina de Instagram/Facebook BookCity pentru a afla cum poate intra în posesia premiului.

Pentru a fi validat drept câstigător, participantul la Concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in Regulamentul oficial al Concursului. Câștigătorul are obligativitatea să comunice printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram/Facebook BookCity Organizatorului datele sale personale pentru validare și identificare, numărul de telefon și adresa  în termen de 24 de ore de la anunțare. Dacă nu procedeaza in acest mod, premiul merge la următoarea persoană, denumita castigatoare prin aceeasi procedura.

Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Organizator sau reprezentanti ai Organizatorului, prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare.

 

 

SECTIUNEA 6. DREPTURI, OBLIGATII, RESPONSABILITATI

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in considerare.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

Este prevazut dreptul Organizatorului de a nu lua in considerare materialele pe care le considera indecente, vatamatoare la adresa imaginii sale sau la adresa imaginii unor terti ori care incalca in vreun fel prezentul Regulament, Legea dreptului de autor sau alte legi romanesti in vigoare in perioada Concurs.

Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestui Concurs.

Contestatii: Contestatiile se pot face in 5 zile de la data afisarii numelui castigatorului. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa   comenzi@bookcity.ro si va cuprinde in mod obligatoriu: i) numele, domiciliul, date de identificare; ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia; Contestatiile se vor solutiona in termen de 14 zile de la data inregistrarii acestora de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 7. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR:

7.1       Operatorul de date: Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la prezenta Campanie declara ca au luat la cunostinta si inteleg ca datele lor cu caracter personal („Datele”) vor fi prelucrate de către COMPACT S.A. (”Operatorul”), in calitate de operator de date. Datele de contact ale Operatorului sunt următoarele : Bdul. M. Kogalniceanu 13 B Brașov, 0722 212 396

7.2       Categorii de date și sursa acestora. În sensul prezentului Regulament, date cu caracter personal sunt datele personale furnizate in mod direct de catre participanti prin participarea la concurs si înseamnă numele, prenumele, serie si numar BI/CI in cazul castigatorului, semnătura și alte date rezultate indirect din modalitatea de participare la concurs.  

7.3       Scopurile și temeiurile prelucrării. Datele vor fi prelucrare în condițiile prevăzute de legea în vigoare în materie de scop de:

 1. Desfășurarea activităților de marketing și promovare;
 2. Managementul infrastructurii IT;

iii.         Gestionarea cererilor, sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor;

 1. Conformare legislativă și procedurală;
 2. Asigurarea protecției juridice;
 3. Gestionarea aspectelor contabile;

vii.        Managementul proiectelor de restructurare sau reorganizare, inclusiv fuziuni și divizări;

viii.       Managementul relațiilor de grup.

Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor se face în baza următoarelor temeiuri:

 • interesele legitime ale Operatorului constând în:
 • derularea și dezvoltarea activității sale, inclusiv prin îmbunătățirea serviciilor și bunurilor pe care Operatorul le oferă și prestează, îmbunătățirea relației dintre Operator și participanți, precum și pentru îmbunătățirea imaginii Operatorului;
 • interesul legitim al Operatorului constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților sale, exercitarea drepturilor legale și contractuale si apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente;
 • interesul legitim al Operatorului de a analiza și urmări operațiuni de achiziție, fuziune / divizare sau, eventual, vânzare în legătură cu activitățile / activele societății sau cu dezvoltarea unora noi;
 • cu caracter mai general, interesul legitim în buna derulare, dezvoltare, protejare și promovare a activităților Operatorului conform obiectului de activitate respectiv;
 • interesul legitim de a colabora sau interacționa cu entități specializate terțe pentru orice aspect relevant pentru cele de mai sus, inclusiv legat de infrastructura IT, contabilitate, juridice, financiare, agenții de marketing etc.
 • interesul legitim de dezvoltare și menținere a unei infrastructuri adecvate, inclusiv la nivel IT și de comunicare, corelată cu evoluțiile activităților;
 • obligații legale (în materie juridică, financiar-fiscală și de arhivare);
 • în subsidiar, executarea contractului ce poate fi considerat format prin acceptarea de catre participantii la Campanie a prezentului Regulament in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, precum si anuntarii publice a participantilor castigatori.

7.4       Perioada de păstrare:   Datele vor fi pastrate de Operator pe durata desfășurării Campaniei, precum si ulterior pe perioade de timp determinate conform: (i) legislațiilor specifice, precum cele în materie fiscală sau de arhivare; (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase de Operator sau față de Operator; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru eliminarea efectivă a datelor.

7.5       Destinatarii datelor cu caracter personal: Datele vor putea fi dezvaluite catre:

 • partenerii contractuali ai Operatorului care oferă premiile în baza acestui Regulament
 • catre autoritatile publice in cazul in care vor exista solicitari formulate in limita competentelor acestor autoritati sau o cerinta legala in acest sens, și numai în condițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor;
 • entități care furnizează servicii către Operator, printre altele, servicii de asistență fiscală și de contabilitate, precum și servicii de întreținere a sistemelor informatice;
 • diverși consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, IT, tehnic;
 • terțe părți în contextul fuziunilor și achizițiilor, divizărilor, reorganizărilor, transferurilor de afacere sau de active;
 • entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;
 • alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Operatorului ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);
 • publicul larg (in acest din urma caz, doar in ce priveste castigatorii, cu datele personale expres mentionate in prezentul Regulament si strict pentru perioada de timp mentionata in prezentul Regulament).

7.6       Transferul Internațional de Date: Datele participanților la Campanie nu vor fi transferate in afara Spațiului Economic European.

7.7       Consecințele nefurnizării Datelor pot fi reprezentate de imposibilitatea de a participa la această Campanie.

7.8       Drepturile participanților: In contextul prelucrarii de Date, participantii la Campanie beneficiaza, în condițiile și limitele prevăzute de legislația aplicabilă, de dreptul de a solicita accesul la aceste Date, dreptul la rectificarea sau stergerea acestora sau la restrictionarea prelucrarii, precum si de dreptul de a se opune prelucrarii. Participantii la Campanie mai beneficiaza, de asemenea, în condițiile și limitele prevăzute de legislația aplicabilă, si de dreptul la portabilitatea Datelor, de dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate si de dreptul de a depune o plangere la autoritatea de protectia datelor.  În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Organizatorului prin canalele indicate in prezentul document, la secțiunea 13.1 de mai sus.

7.9       Retragerea consimțământului: In masura in care participantul la Campanie consimte la primirea comunicarilor comerciale    electronice, respectivele comunicari vor fi facute in temeiul consimtamantului oferit care poate fi retras oricand de participant. Retragerea consimtamantului poate fi comunicata de participant la datele de contact indicate la articolul 7.10. Comunicarile comerciale electronice nu vor mai fi expediate catre participant din partea COMPACT S.A. si a societatilor din grupul acesteia dupa retragerea consimtamantului, fără a afecta prelucrările de Date anterioare.

 

SECTIUNEA 8. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA:

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe Instagram/Facebook in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 10. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

COMPACT S.A.

BookCity