Regulamentul Oficial al concursurilor „Iepurașul te trimite în vacanță de 5*”

(în continuare “Concursul”)

Perioada: 1-15 aprilie 2023

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Concursului este COMPACT S.A., cu sediul în Bdul. M. Kogalniceanu 13 B Brașov, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J08/535/1991, cod unic de înmatriculare 1098692, in continuare “Organizatorul”

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, de a opri Concursul în orice moment al acestuia si/sau să schimbe regulile de participare, dar având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe https://www.facebook.com/bookcity.ro în fiecare postare dedicată Concursului și pe www.bookcity.ro. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare. 

Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil gratuit oricărui solicitant, pe întreaga perioadă de desfășurare a Concursului, pe site-ul oficial al Organizatorului: www.bookcity.ro

 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE:

La Concurs au dreptul să participe persoane fizice cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data începerii Concursului, cu domiciliul stabilit sau reședința în România. 

La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe angajații Organizatorului și ai societăților implicate în organizarea și derularea acestui Concurs, precum și copiii / părinții, frații / surorile, soții / soțiile celor menționați mai sus. 

Campania este destinată tuturor clienților BOOKCITY care în perioada 1-15 aprilie 2023, achiziționează produse din librăriile BookCity sau din website www.bookcity.ro (indiferent de sumă), adaugă comentariu postării aferente concursului de pe Facebook/Instagram BookCity, participanții având obligația de a urmări pagina și a da like și share postării . 

Participarea la acest Concurs implica cunoașterea și acceptarea integrala, expresă si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI: 

În perioada  1-15 aprilie 2023 va exista un singur premiu pentru care participanții trebuie să achiziționeze produse din librăriile BookCity sau din website www.bookcity.ro, adauge un comentariu ca acord scris pentru participare, să dea like sau follow paginilor Instagram și Facebook BookCity și să interacționeze cu postarea. 

Premiul oferit in cadrul Concursului constă într-o noapte de cazare cu mic dejun inclus pentru două persoane în cadrul Hotelului Radisson Blu Aurum Brașov, în valoare de 842 lei. Voucherul de cazare poate fi utilizat începând cu data de 18 aprilie, timp de 6 luni, la alegerea câștigătorului și informând în prealabil unitatea de cazare.

Premiul va fi oferit persoanei extrase aleatoriu de aplicația AppSorteos si care îndeplinește toate condițiile impuse de Organizator. 

Câștigătorul va fi anunțat pe data de 15 aprilie, în conformitate cu prevederile din Secțiunea 5 din prezentul Regulament.

BOOKCITY, în calitate de Organizator, își rezervă dreptul de a șterge sau de a nu valida participările ce nu indeplinesc condițiile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. PREMIUL ACORDAT: 

Premiul va fi oferit virtual sub formă de voucher, unitatea de cazare parteneră fiind informată cu privire la aspectele impuse de premiu. 

Premiul nu poate fi schimbat în bani sau alte produse. 

Voucherul nu este transmisibil.

 

SECTIUNEA 5. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR 

Numele câștigătorului va fi publicat conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, cu modificările si completările ulterioare pe pagina Instagram/Facebook BookCity. 

Premiul se acordă câștigătorului conform prevederilor stipulate in Sectiunea 4. 

Câștigătorul este obligat sa urmărească pagina de Instagram/Facebook BookCity pentru a afla cum poate intra în posesia premiului. 

Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Concurs trebuie sa îndeplinească cumulativ condițiile descrise in Regulamentul oficial al Concursului. Câștigătorul are obligativitatea să comunice printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram/Facebook BookCity Organizatorului datele sale personale pentru validare și identificare, bonul sau numărul de comandă (care atestă achiziția), numărul de telefon și adresa  în termen de 24 de ore de la anunțare. Dacă nu procedează in acest mod, premiul merge la următoarea persoană, denumita câștigătoare prin aceeași procedura.

Validarea înscrierilor va fi făcută de către Organizator sau reprezentanți ai Organizatorului, prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate. Participanții care nu fac dovada îndeplinirii acestor condiții nu vor fi validați. In eventualitatea unei dispute asupra validității unor înscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu își asuma responsabilitatea pentru înscrierile necorespunzătoare. SECTIUNEA 6. DREPTURI, OBLIGATII, RESPONSABILITATI 

Înscrierile înainte sau după perioada menționata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in considerare. 

Organizatorul nu își asuma răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea in Concurs, cauzate de provederile de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește sa se înscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale proliferului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea in Concurs in perioada de desfășurare a Concursului. 

Este prevăzut dreptul Organizatorului de a nu lua in considerare materialele pe care le considera indecente, vătămătoare la adresa imaginii sale sau la adresa imaginii unor terți ori care încalcă in vreun fel prezentul Regulament, Legea dreptului de autor sau alte legi romanești in vigoare in perioada Concurs. 

Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare acțiune a sa in cadrul acestui Concurs. 

Contestații: Contestațiile se pot face in 5 zile de la data afișării numelui câștigătorului. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa  comenzi@bookcity.ro si va cuprinde in mod obligatoriu: i) numele, domiciliul, date de identificare; ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația; Contestațiile se vor soluționa in termen de 14 zile de la data înregistrării acestora de către Organizator.

 

SECTIUNEA 7. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR: 

7.1 Operatorul de date: Prin comunicarea datelor personale in modalitățile indicate in mod expres prin Regulament, participanții la prezenta Campanie declara ca au luat la cunoștința si înțeleg ca datele lor cu caracter personal („Datele”) vor fi prelucrate de către COMPACT S.A. (”Operatorul”), in calitate de operator de date. Datele de contact ale Operatorului sunt următoarele : Bdul. M. Kogalniceanu 13 B Brașov, 0722 212 396

7.2 Categorii de date și sursa acestora. În sensul prezentului Regulament, date cu caracter personal sunt datele personale furnizate in mod direct de către participanți prin participarea la concurs si înseamnă numele, prenumele, serie si număr BI/CI in cazul câștigătorului, semnătura și alte date rezultate indirect din modalitatea de participare la concurs.   

7.3 Scopurile și temeiurile prelucrării. Datele vor fi prelucrare în condițiile prevăzute de legea în vigoare în materie de scop de: 

 1. Desfășurarea activităților de marketing și promovare;
 2. Managementul infrastructurii IT;

iii. Gestionarea cererilor, sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor;

 1. Conformare legislativă și procedurală;
 2. Asigurarea protecției juridice;
 3. Gestionarea aspectelor contabile; 

vii. Managementul proiectelor de restructurare sau reorganizare, inclusiv fuziuni și divizări; 

viii. Managementul relațiilor de grup. 

Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor se face în baza următoarelor temeiuri:

 • interesele legitime  ale Operatorului constând în:
 • derularea și dezvoltarea activității sale, inclusiv prin îmbunătățirea serviciilor și bunurilor pe care Operatorul le oferă și prestează, îmbunătățirea relației dintre Operator și participanți, precum și pentru îmbunătățirea imaginii Operatorului; 
 • interesul legitim al Operatorului constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților sale, exercitarea drepturilor legale și contractuale si apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente; 
 • interesul legitim al Operatorului de a analiza și urmări operațiuni de achiziție, fuziune / divizare sau, eventual, vânzare în legătură cu activitățile / activele societății sau cu dezvoltarea unora noi;
 • cu caracter mai general, interesul legitim în buna derulare, dezvoltare, protejare și promovare a activităților Operatorului conform obiectului de activitate respectiv; 
 • interesul legitim de a colabora sau interacționa cu entități specializate terțe pentru orice aspect relevant pentru cele de mai sus, inclusiv legat de infrastructura IT, contabilitate, juridice, financiare, agenții de marketing etc. 
 • interesul legitim de dezvoltare și menținere a unei infrastructuri adecvate, inclusiv la nivel IT și de comunicare, corelată cu evoluțiile activităților; 
 • obligații legale (în materie juridică, financiar-fiscală și de arhivare);
 • în subsidiar, executarea contractului ce poate fi considerat format prin  acceptarea de către participanții la Campanie a prezentului Regulament in scopul desfășurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, precum si anunțării publice a participanților câștigători.

7.4 Perioada de păstrare:   Datele vor fi păstrate de Operator pe durata desfășurării Campaniei, precum si ulterior pe perioade de timp determinate conform: (i) legislațiilor specifice, precum cele în materie fiscală sau de arhivare; (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase de Operator sau față de Operator; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru eliminarea efectivă a datelor. 

7.5 Destinatarii datelor cu caracter personal: Datele vor putea fi dezvăluite către:

 • partenerii contractuali ai Operatorului care oferă premiile în baza acestui Regulament
 • către autoritățile publice in cazul in care vor exista solicitări formulate in limita competentelor acestor autorități sau o cerința legala in acest sens, și numai în condițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor;
 • entități care furnizează servicii către Operator, printre altele, servicii de asistență fiscală și de contabilitate, precum și servicii de întreținere a sistemelor informatice;
 • diverși consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, IT, tehnic;
 • terțe părți în contextul fuziunilor și achizițiilor, divizărilor, reorganizărilor, transferurilor de afacere sau de active;
 • entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;
 • alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Operatorului ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);
 • publicul larg (in acest din urma caz, doar in ce privește câștigătorii, cu datele personale expres menționate in prezentul Regulament si strict pentru perioada de timp menționata in prezentul Regulament). 

7.6 Transferul Internațional de Date: Datele participanților la Campanie nu vor fi transferate in afara Spațiului Economic European.

7.7 Consecințele nefurnizării Datelor pot fi reprezentate de imposibilitatea de a participa la această Campanie. 

7.8 Drepturile participanților: In contextul prelucrării de Date, participanții la Campanie beneficiază, în condițiile și limitele prevăzute de legislația aplicabilă, de dreptul de a solicita accesul la aceste Date, dreptul la rectificarea sau ștergerea acestora sau la restricționarea prelucrării, precum si de dreptul de a se opune prelucrării. Participanții la Campanie mai beneficiază, de asemenea, în condițiile și limitele prevăzute de legislația aplicabilă, si de dreptul la portabilitatea Datelor, de dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate si de dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecția datelor.  În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Organizatorului prin canalele indicate in prezentul document, la secțiunea 13.1 de mai sus. 

7.9 Retragerea consimțământului: In măsura in care participantul la Campanie consimte la primirea comunicărilor comerciale    electronice, respectivele comunicări vor fi făcute in temeiul consimțământului oferit care poate fi retras oricând de participant. Retragerea consimțământului poate fi comunicata de participant la datele de contact indicate la articolul 7.10. Comunicările comerciale electronice nu vor mai fi expediate către participant din partea COMPACT S.A. si a societăților din grupul acesteia după retragerea consimțământului, fără a afecta prelucrările de Date anterioare.

 

SECTIUNEA 8. LITIGII: 

In cazul unor litigii apărute intre Organizator si participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, pârțile implicate in litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA: 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligațiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs în librăriile BookCity, pe Instagram/Facebook și www.bookcity.ro in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 10. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta Campanie participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

COMPACT S.A.

BookCity