• Nu ai niciun produs in cos.
  • Nu ai niciun produs in cos.

Regulament campanie
„Aboneaza-te la newsletterul Bookcity.ro”

 

Campania “Aboneaza-te la newsletter-ul Bookcity.ro” este organizata de SC Compact SA cu sediul in municipiul Brasov, Bdul MIhail Kogalniceanu nr 13, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/535/1991 si avand C.I.F.: RO 1098692, denumita in continuare Organizator.

Descriere campanie:

COMPACT SA acorda un voucher de 50 lei persoanelor care se aboneaza pentru prima data la newsletter-ul Bookcity.ro in perioada 09.11.2017 - 31.12.2018. Acest voucher poate fi folosit pentru cumparaturi ulterioare pe www.bookcity.ro in valoare de minim 199 lei (pe o singura comanda).
 

Art. 1 – Organizatorul:

Organizatorul este: SC Compact SA cu sediul in Brasov, Bdul Mihail Kogalniceanu, nr 13, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/535/1991 si avand C.I.F:RO 1098692 denumit in continuare www.bookcity.ro sau Organizatorul campaniei.


Art 2. – Dreptul de participare

In cadrul campaniei poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care este posesorul unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate, a implinit varsta minima de 18 ani pana la data inceperii campaniei si care accepta prezentul Regulament, care se aboneaza la newsletter-ul www.bookcity.ro  in perioada mentionata, cu exceptia angajatilor organizatorului, precum si a membrilor familiilor acestora: sot, sotie, rude/afini pana la gradul II).

Nu pot participa la campanie persoanele puse sub interdictie judecatoreasca.

Persoanele juridice nu pot participa la campanie. Pentru a participa la campanie este necesara abonarea la newsletter-ul www.bookcitry.ro. Participantii trebuie astfel sa acceseze pagina de abonare la newsletter de pe site-ul www.bookcity.ro si sa furnizeze urmatorele date reale, valide si unice: adresa de e-mail. La adresa de email trimisa se trimite codul de reducere ce poate fi folosit intr-o tranzactie ulterioara pe site-ul bookcity.ro.

Art.3 – Perioada si locatia de desfasurare a campaniei, alegerea castigatorilor

Campania se desfasoara pe site-ul www.bookcity.ro in perioada 09.11.2017 – 31.12.2018

Un participant se poate inscrie o singura data in campanie, furnizand date reale si valide.

Orice tentativa de frauda a campaniei prin inscrieri repetate duce automat la excluderea dreptului de folosire a voucherului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare in aceasta pagina.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea:
- Pentru inscrierile in afara perioadei mentionate;
- Pentru inscrierile nevalidate datorate pierderii de informatii din motive independente de puterea organizatorului;
- Pentru intreruperile de Internet cauzate de furnizorii locali si care au pus in imposibilitate inscrierea;


Art. 4 Protectia datelor cu caracter personal

Prin participarea la aceasta campanie, persoanele participante isi exprima acordul pentru pastrarea si prelucrarea datelor cu caracter personal si declara ca inteleg si sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate in prezentul Regulament, işi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile şi beneficiile ce ii revin acestuia, in baza prezentului Regulament, fara alte despagubiri sau plaţi.

Organizatorul, in vederea desfaşurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participanţilor la aceasta campanie in  conformitate cu Legea nr.677/2001, in calitate de operator inscris in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal.

Organizatorul, garantează pastrarea confidenţialitatii asupra datelor personale ale tuturor participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile in vigoare. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr.677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei (art. 18).

Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o prima solicitare dintr-un an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului,
ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit
şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Organizatorul isi asuma dreptul de a trimite comunicari comerciale sau informari prin email participantilor la campanie atat in perioada desfasurarii campaniei cat si dupa finalizarea acesteia. In cazul in care un participant nu mai doreste sa primeasca informari din partea Organizatorului, sau doreste modificarea/actualizarea datelor personale, poate solicita in scris acest lucru pe adresa de email contact@bookcity.ro sau prin intermediul formularului de dezabonare.


Art. 5 - Intreruperea , incetarea si modificarea campaniei

Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.


Art. 6 – Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie, pe durata desfasurarii Campaniei si avand legatura cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabila.

In situatia in care partile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente.


Art. 7 Forta majora

In caz de forta majora, respectiv orice eveniment care pune in imposibilitate Organizatorul, din motive independente de vointa sa, de a mai organiza campania sau intarzie desfasurarea acestuia, determina exonerarea Organizatorului de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta
acestuia, prin afisare pe site-ul oficial www.bookcity.ro


Art. 8 – Dispozitii finale

Prin participarea la campaniile Organizatorului , participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta. SC Compact SA isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila.

COMPACT SA isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniiile. COMPACT SA isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

COMPACT SA nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens. Eventualele neintelegeri aparute intre COMPACT SA si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


Data: 08.11.2016

Organizator: SC Compact SA